Algemene voorwaarden – Gymtogether

 

 Artikel 1 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met Verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Gymtogether.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Afnemer op basis waarvan Verkoper haar diensten verleent aan Afnemer onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Offerte: het aanbod van Verkoper dat opgesteld is op verzoek van Afnemer naar aanleiding van interesse in de producten van Verkoper.

Verkoper: de vof met beperkte aansprakelijkheid Gymtogether gevestigd te Santpoort-Noord en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78128781.

2. In deze Algemene Voorwaarden zal onder “schriftelijk” ook berichtenverkeer via e-mail worden begrepen, indien degene die de betreffende communicatie verricht tot de inhoud daarvan bevoegd is.

 

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Naam Verkoper: Gymtogether.nl

Vestigingsadres:
Broekbergenlaan 48A
2071EW Santpoort-Noord, Nederland

Contact: info@gymtogether.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur t/m 17:30 uur

 

Artikel 3 – De geldigheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van Verkoper en op iedere gesloten Koopovereenkomst tussen Verkoper en Afnemer en gelden voor de levering van de beschermingshoezen van Verkoper.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Koopovereenkomst.
 3. Indien en voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, blijkt of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan en blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd in stand en van toepassing.

Artikel 4 – Offerte

 1. De Offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten, de totale (koop)prijs, de levertijd en de betalingscondities.
 2. Indien de Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Offerte vermeld.
 3. De Offerte is vrijblijvend. De Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

 Artikel 5 – De Koopovereenkomst

 1. De Koopovereenkomst komt tot stand zodra Afnemer de Offerte van Verkoper heeft aanvaard of indien Afnemer een bestelling heeft geplaatst bij Verkoper en deze bestelling is bevestigd door Verkoper.
 2. Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de Koopovereenkomst elektronisch tot stand komt, treft Verkoper technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van de data van Afnemer zoals de betalingsgegevens.
 4. Verkoper kan in sommige gevallen onderzoeken of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koopovereenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering hiervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Prijs en betaling

 1. De in de Offerte genoemde prijzen zijn voor particulieren inclusief btw. Voor bedrijven wordt een bedrag exclusief btw gecommuniceerd.
 2. Verkoper zal voor iedere Koopovereenkomst een factuur aan Afnemer sturen.
 3. Afnemer zal de factuur binnen 30 dagen na datum van de factuur betalen op het rekeningnummer van Verkoper, zoals vermeld op de factuur en onder vermelding van het betalingskenmerk.
 4. Indien de factuur via e-mail is verstuurd, wordt deze geacht te zijn ontvangen door Afnemer op de dag van verzending door Verkoper.
 5. Na ontvangst betaling gaat de Verkoper over tot plaatsing van de bestelling bij de leverancier.
 6. Gedurende de in het Offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 7. In afwijking van het vorige lid kan de Verkoper producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in de Offerte vermeld.
 8. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Verkoper zal Afnemer direct op de hoogte brengen indien sprake is van een prijsverhoging als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.
 9. In geval van wanbetaling van Afnemer, heeft Verkoper het recht om in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, de redelijke kosten die het gevolg zijn van de wanbetaling, in rekening te brengen bij Afnemer.

 

Artikel 7 – Levering

 1. Verkoper zal bestellingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen. De standaard levertijd is 30 dagen na ontvangst van betaling door Afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als de levertijd niet wordt gehaald, dan wordt Verkoper een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal 2 maanden. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn zullen niet door Verkoper worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van de extra termijn heeft Afnemer het recht om de Koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden.
 4. Bij overschrijding van de levertijd is Verkoper bij een Koopovereenkomst met een zakelijke Afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolg schade. Bij een Koopovereenkomst met een consument zal Verkoper die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en die mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade hem kan worden toegerekend.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 6. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst, bericht over. Afnemer heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
 7. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Afnemer geen rechten ontlenen en bij overschrijding van een termijn heeft Afnemer niet direct recht op schadevergoeding.
 8. Indien Afnemer gebruik maakt van het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden in overeenstemming met lid 3 van dit artikel 7, zal Verkoper het aankoopbedrag dat Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 9. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Verkoper.
 10. Het risico van beschadiging en of vermissing van producten gedurende transport berust bij Verkoper. De Afnemer is verantwoordelijk voor de ontvangst van de producten.

 

Artikel 8 – Garantie en conformiteit

 1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de Afnemer op grond van de Koopovereenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de Afnemer recht op reparatie, vervanging en/of prijsvermindering.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper geeft geen garantie dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 3. Indien de producten bij levering gebreken bevatten of wanneer dit verkeerde producten zijn, dient de Afnemer dit direct schriftelijk te melden bij Verkoper, bij voorkeur binnen 2 werkdagen na ontdekking hiervan. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door Verkoper is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten geen gebreken bevatten en dat Afnemer tevreden is over de producten.
 4. De Verkoper geeft 1 jaar garantie op de geleverde producten. Deze garantietermijn geldt niet voor gebreken die verband houden met gebruik door de Afnemer waarvoor het product niet is bestemd. De Verkoper is ook niet verantwoordelijk voor eventuele adviezen van anderen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het product. De Verkoper draagt de kosten van reparatie of vervanging van de gebrekkige producten inclusief vracht- en voorrijkosten.
 5. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de Verkoper het product niet te vervangen.
 6. Als de Afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden de vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.
 7. De Afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Dit betekent dat hij het product goed en afdoende dient te onderhouden en behandelen.
 8. De garantie geldt niet indien:
 9. de Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 10. de geleverde producten een afwijking in kleur, slijtvastheid, structuur etc. hebben die uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen of handelsgebruik;
 11. er sprake is van reguliere slijtage;
 12. de schade is ontstaan als gevolg van onredelijk gebruik of gebruik voor commerciële doeleinden;
 13. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksinstructies van Verkoper zoals vermeld op de website, behandeld zijn;
 14. de geleverde producten worden gebruikt tijdens door het KNMI afgegeven weercodes oranje en/of rood.
 15. Gebruik van de producten door Afnemer zijn voor risico van Afnemer.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Enige aansprakelijkheid van Verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Koopovereenkomst ontstaat slechts wanneer Verkoper door Afnemer onverwijld en uiterlijk binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkoming, bij aangetekend schrijven en voldoende gedetailleerd in gebreke is gesteld, waarbij Afnemer aan Verkoper een redelijke termijn gunt om alsnog deugdelijk aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar te wijten aantoonbare directe schade als gevolg van gebreken in geleverde producten zoals geregeld in artikel 8 (garantie en conformiteit) van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, gevolg schade, gederfde winst, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigd omstandigheden, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 4. Indien Verkoper om welke reden dan ook, verplicht is om enige schade aan Afnemer te vergoeden, dan is het bedrag waarvoor Verkoper aansprakelijk is nooit hoger dan het aankoopbedrag van het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Buiten de bovengenoemde aansprakelijkheidsbepalingen, rust op Verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd, behoudens wettelijke beperkingen en/of verplichtingen.
 6. De beperking van de aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsuitsluitingen zoals opgenomen in dit artikel 9 zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Verkoper.
 7. Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Koopovereenkomst schade lijden welke het gevolg is van enig handelen of nalaten van Afnemer of van een oorzaak die voor risico van Afnemer dient te komen.

 

Artikel 10 – Klachten

 1. Wanneer Afnemer een klacht heeft over de uitvoering van de Koopovereenkomst, dan dient Afnemer deze klacht gedetailleerd en duidelijk omschreven in te dienen bij Verkoper.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal Verkoper dit binnen de termijn van 14 dagen doorgeven aan Afnemer en daarbij een indicatie geven wanneer Afnemer een inhoudelijke reactie kan verwachten.

 

Artikel 11 – Overig

 1. Op de Koopovereenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ieder geschil dat tussen Verkoper en Afnemer ontstaat, voortvloeiend uit of samenhangend met de Koopovereenkomst wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.
 3. Verkoper is gerechtigd om, zonder toestemming van Afnemer, derden in te schakelen voor de uitvoering van de Koopovereenkomst.

Voor het laatst gewijzigd op: 29 mei 2020.