Skip to main content

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Gymtogether en een Member, tenzij Gymtogether en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • Gymtogether is een onderdeel van Miljosa B.V. gevestigd aan Broekbergenlaan 48RD, 2071EW Santpoort-Noord.
  • Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Gymtogether.
  • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gymtogether en de Member.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Gymtogether en de Member komt tot stand door middel van:
  a. Het aanmelden via een betaalverzoek/ aanbetaling van BUNQ of via een ander betaalsysteem.3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Gymtogether worden overgedragen.
  4. Een Member heeft bij het online aanmelden het recht om aan Gymtogether mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Gymtogether. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
  5. Indien de Member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Gymtogether gerechtigd om het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Gymtogether, kosten in rekening te brengen.
  6. Gymtogether gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Gymtogether heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.
 2. Gymtogether verwerkt persoonsgegevens van de Member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 3. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Gymtogether de persoonsgegevens voor de doeleinden:
  a. Facturatie
  b. Debiteurenadministratie
  c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  d. Informatie aan de werkgever van de Member over het gebruik van het Membership
  e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  f. De door de member tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 4 of 8 maanden. Het contract kan tot een maximum van 2 maanden worden gepauzeerd. Stopzetten is in geen van de gevallen mogelijk.
  2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
  3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Gymtogether de aanmelding heeft ontvangen.
  4. De Member is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Gymtogether biedt de Member echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.
  5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso. Het is ook mogelijk om het gehele abonnement in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de deelnemer op de website
 2. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Gymtogether te zijn binnengekomen. Gymtogether is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
  7. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de Member een betalingsherinnering gestuurd. De Member krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Member na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Member.
  8. Gymtogether is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Member te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
  9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Gymtogether levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, training en herstel.
  2. De door Gymtogether te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
  3. Doordat de diensten van Gymtogether online geleverd worden, kan Gymtogether niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
  4. Gymtogether zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.
  5. Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@gymtogether.nl. Na de melding zal Gymtogether de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
  7. De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
  8. De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
  9. De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Member zal worden aangepast.
  10. De Member mag derden geen toegang verschaffen tot Gymtogether via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
  11. De Member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Gymtogether en derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.
  12. De Member gaat akkoord dat Gymtogether alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Gymtogether is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
  2. Gymtogether is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Gymtogether geleverde diensten.
  3. Gymtogether is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Member zijn aangeleverd.
  4. Gymtogether is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Gymtogether.
  5. Gymtogether is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
  6. Gymtogether is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Gymtogether geleverde diensten.
  7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Gymtogether zou liggen, is de aansprakelijkheid van Gymtogether beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gymtogether. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gymtogether geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Gymtogether beperkt tot vijfmaal het bedrag dat Gymtogether aan de Member in rekening is gebracht.                  8 Gymtogether is in geen gevallen aansprakelijk wanneer een klant verboden middelen gebruikt zoals anabolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Beëindigen

 1. Een Membership eindigt niet automatisch na verloop van de contractduur, maar moet 2 weken van tevoren worden opgezegd!
  2. De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Gymtogether en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
  2. Gymtogether verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Gymtogether) recht om de producten en diensten van Gymtogether te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
  3. Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Gymtogether op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door Gymtogether geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van Gymtogether en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.
  4. Wanneer in een overeenkomst tussen Gymtogether en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Gymtogether wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
  5. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Gymtogether te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Gymtogether.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Gymtogether zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
  2. De Member gaat ermee akkoord dat Gymtogether de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
  3. De Member gaat ermee akkoord dat Gymtogether of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
  4. Binnen de diensten van Gymtogether kunnen Members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Gymtogether en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.
  5. Het staat Gymtogether ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Gymtogether is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Gymtogether en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  3. Door het aangaan van een Membership verklaart de Member de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
  4. Gymtogether is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: ‘Geen resultaat, geld terug’

Artikel 1: Definities
• Gymtogether is een onderdeel van Miljosa B.V. gevestigd aan Broekbergenlaan 48RD, 2071EW Santpoort-Noord.
• Gymtogether: een door Miljosa B.V.. op maat gemaakte dienst voor de duur van 4 of 8 maanden.
• Deelnemer: een natuurlijk persoon die Gymtogether bij Miljosa B.V. heeft afgenomen.

Artikel 2: Voorwaarden
‘Geen resultaat, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van 4 maanden waarin de Deelnemer Gymtogether volgt.
• 80% van de dagen de voeding invullen; waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer:
• 80% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten;
• 80% van de dagen de juiste hoeveelheid water heeft gedronken;
• 80% van de trainingen de resultaten invullen;
• 80% van dagen de slaapuren en het supplementengebruik invullen.
Elke vier weken het meetresultaat doorgeven: de Deelnemer voert elke vier weken zijn/haar progressiefoto’s met bijbehorende metingen in op het moment dat de Gymtogether app/website hierom vraagt.

Artikel 3: Resultaat behalen
Of de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen Miljosa B.V., de Personal Gymtogether Coach/Online Team Coaches en de Deelnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de progressiefoto’s en metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het plan gekozen doel.
Artikel 4: Wat wordt verstaan onder geld terug?
Indien de Deelnemer na zes maanden Gymtogether het beoogde resultaat niet heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer de keuze tussen de volgende twee opties:
• Teruggave aankoopbedrag;
• Een nieuw abonnement voor 4 maanden.
Indien de Deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar Gymtogether zijn/haar geld teruggestort.

Artikel 5: Blessure
Indien de Deelnemer gedurende zijn/haar Gymtogether plan geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten af te vinken in de progressie, geldt ‘geen resultaat, geld terug’ nog steeds. Dit geldt alleen onder de voorwaarde dat Miljosa B.V. uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Deelnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat de Deelnemer niet in staat is om de trainingen voort te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

11) Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

4 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 4 maanden. Na deze periode van 4 maanden, wordt het automatisch verlengd en moet er 2 weken voor het einde worden opgezegd.

8 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 8 maanden. Na deze periode van 8 maanden, wordt het automatisch verlengd en moet er 2 weken voor het einde worden opgezegd.

Chat openen
1
Hoi hoi!👋

Waarmee kan ik je helpen?😃